فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٠: می شود تعجیل عمر از غفلت سرشار بیش

می شود تـعجـیل عمر از غفلت سـرشـار بـیشسـیل را سـازد گـرانسـنگی سـبـکـرفـتـار بـیشهـســت نـاهـمـواری از آفــت حــصــار عــافـیـتتـخـتـه مـشـق حـوادث م…

می شود تـعجـیل عمر از غفلت سـرشـار بـیشسـیل را سـازد گـرانسـنگی سـبـکـرفـتـار بـیش
هـســت نـاهـمـواری از آفــت حــصــار عــافـیـتتـخـتـه مـشـق حـوادث مـی شـود هـمـواربـیش
تن به سختی ده اگر از اهل ایمانی، که هستســبــحــه را در دل گـره از رشــتــه زنـار بــیـش
تــیــرگــی دارد درســت آیــیــنــه رادرزنــگــبـــارمـی کـشـد روشـنـدل از چـرخ کـبـود آزار بـیـش
بــد گـهـر رامـســتــی دولـت سـیـه دلـتــر کـنـدتـیغ چـون سیراب گردد می شود خونخوار بـیش
تـــاکـــنــد ابـــر بـــهــاران دامــنــت راپـــر گــهــرچون صدف مگشای در سالی دهن یک باربیش
رتـــبـــه ریــزش بـــود بـــالــاتـــر از انــدوخــتـــندر خـزان فـیض از بـهـاران اسـت درگـلـزار بـیـش
تــنـگـدسـتــی نـفـس رامـانـع شـوداز کـجــرویمـیـشـود از وسـعـت ره پـیـچ و تـاب مـار بــیـش
ســرو را دارد بــهــار بــی خــزان درپــیــچ وتــاببــرگ بــر آزادگــان بــاشــد گــران ازبــار بــیــش
تـــازه گـــردد داغ آب از جـــلـــوه مـــوج ســـرابتـشـنـه مـی گـردد ز کـوثـر تـشـنـه دیـدار بـیش
از شـکـایـت مـی شـود گـر دیگـران را دل تـهـیمـی شــود درد دل مـن صــائب ازاظـهـار بــیـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج