فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١١٠: تو بشکن چنگ ما را ای معلا

تـو بـشـکـن چـنگ مـا را ای مـعـلـاهـزاران چـنـگ دیـگـر هـسـت ایـن جــاچـو ما در چـنگ عشق اندرفتـادیمچــه کــم آیـد بــر مـا چــنـگ و ســرنـاربــاب و چ…

تـو بـشـکـن چـنگ مـا را ای مـعـلـاهـزاران چـنـگ دیـگـر هـسـت ایـن جــا
چـو ما در چـنگ عشق اندرفتـادیمچــه کــم آیـد بــر مـا چــنـگ و ســرنـا
ربــاب و چـنـگ عـالـم گـر بــسـوزدبــسـی چــنـگـی پــنـهـانـیـســت یـارا
تـرنگ و تـنـتـنش رفـتـه بـه گـردوناگــر چـــه نــایــد آن در گــوش صـــمــا
چـراغ و شـمـع عـالـم گـر بــمـیـردچو غم چون سنگ و آهن هست برجا
بـه روی بـحـر خـاشاکسـت اغانینـــیـــایـــد گـــوهـــری بــــر روی دریـــا
ولیکـن لطـف خـاشـاک از گـهر دانکه عـکـس عـکـس بـرق اوسـت بـر ما
اغانی جمله فرع شوق وصلیستبــرابــر نـیـســت فــرع و اصــل اصــلــا
دهـان بــربــنـد و بــگـشـا روزن دلاز آن ره بـــــاش بـــــا ارواح گـــــویـــــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج