فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١١٠: به یارکان صفا جز می صفا مدهید

بــه یـارکـان صــفـا جــز مـی صــفـا مـدهـیـدچو می دهید بدیشان جدا جدا مدهیددر ایـن چــنـیـن قـدح آمـیـخــتــن حــرام بــودبـه عاشقان خـدا جـز می خـدا…

بــه یـارکـان صــفـا جــز مـی صــفـا مـدهـیـدچو می دهید بدیشان جدا جدا مدهید
در ایـن چــنـیـن قـدح آمـیـخــتــن حــرام بــودبـه عاشقان خـدا جـز می خـدا مدهید
بــرهــنــگــان ره از آفــتــاب جــامــه کــنــیــدبـرهـنـگـان ره عـشـق را قـبـا مـدهـیـد
چـو هـیـچ بـاد صـبـایی بـه گـردشـان نـرسـدبـه جـانشان خـبـر از وعده صبـا مدهید
بــه بــوی وصـل اگـر عـاشــقـی قـرار گـرفـتبـهـانـه را نـپـذیرم بـهـانـه هـا مـدهـیـد
شراب حاضر و معشوق مست و من عاشقمـرا قـرار نـبــاشـد بـه بـو مـرا مـدهـیـد
شــــراب آتــــش و مــــا زاده ایـــم از آتــــشاگر حـریف شناسـید جـز بـه ما مدهید
بــرای زخــم چــنــیـن غــازیـان بــود مــرهـمکـسـی کـه درد نـدارد بـدو دوا مـدهید
چـو تــاج مـفـخـر تــبــریـز شـمـس دیـن آمـدلقای هر دو جهان جـز بـدان لقا مدهید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج