فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٠

ایا درویش رعناوش چـو مطرب بـا سماعت خوشبــنـزد ره روان بــازیـســت رقـص خــرس وار تــوچه گویی نی روش اینجا بخرقه است آب روی توچـه گویی همچـو گل تـنها …

ایا درویش رعناوش چـو مطرب بـا سماعت خوشبــنـزد ره روان بــازیـســت رقـص خــرس وار تــو
چه گویی نی روش اینجا بخرقه است آب روی توچـه گویی همچـو گل تـنها بـرنگست اعتـبـار تـو
بـهـانـه بـر قـدر چـه نـهی قـدم در راه نـه، گـرچـهز دسـت جـبــر در بــنـدسـت پــای اخـتــیـار تــو
بــاســب هـمـت عـالـی تــوانـی ره بــسـر بــردنگــر آیــد در رکــاب جـــهــد پـــای اقـــتـــدار تـــو
بـدرویشـی بـکنجـی در بـرو بـنشین و پـس بـنگرجـهـانـداران غـلـام تـو جـهـان مـلـک و عـقـار تـو
تـرا عاری بـود زآن پـس شراب از جـام جم خوردنچو شد در جشن درویشی ز خرسندی عقار تو
ز تـلـخـی تـرش رویـان شـد آخـر کـام شـیـریـنـتچـو شور آب قناعت شـد شـراب خـوش گوار تـو
تــرا در گـلـسـتــان جـان هـزارانـنـد چـون بــلـبــلوزین بـاب ار سـخـن گـویی بـود فـصـل بـهـار تـو
سخـن مانند بـستـانست و ذکر دوست دروی گلچـو بـلـبـل صـد نـوا دارد درین بـسـتـان هـزار تـو
تـو چـنگی در کـنار دهر و صـاحـب دل کـند حـالتچـو زیـن سـان در نـوا آیـد بــریـشـم وار تــار تــو
چـو تـیز آهنگ شـد قولت، نبـاشد سـیف فرغانیغـزل سـازی درین پـرده کـه بـاشـد دسـتـیار تـو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج