فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١٠: گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گـر چـه جـان مـا بـه ظـاهر هسـت از جـانـان جـدامـوج را نـتــوان شــمـرد از بــحــر بــی پــایـان جــدااز جـدایـی، قـطـع پـیـونـد خـدایی مـشـکـل اسـتگـ…

گـر چـه جـان مـا بـه ظـاهر هسـت از جـانـان جـدامـوج را نـتــوان شــمـرد از بــحــر بــی پــایـان جــدا
از جـدایـی، قـطـع پـیـونـد خـدایی مـشـکـل اسـتگـر شـود سـی پـاره، از هـم کـی شـود قـرآن جـدا
مـی شــود بــیـگـانـگـان را دوری ظــاهـر حــجــابآشــنــایـان را نــمــی ســازد ز هـم هــجــران جــدا
زود مـی پـاشـد ز هـم جـمـعـیـت بــی نـسـبــتـاندانــه را از کــاه در خـــرمــن کــنــد دهــقــان جـــدا
دل بــه دشـواری تــوان بــرداشــت از جــان عـزیـزمـی شـود یـارب سـخـن چـون از لـب جــانـان جـدا
تــا تــو ای ســرو روان از بـــاغ بــیــرون رفــتــه ایدست افسوسی است هر برگی درین بستان جدا
هـســت بــا هـر ذره خــاک مـن جــنـون کــامـلـیمـی کـنـد هـر قـطــره از دریـای مـن طــوفـان جــدا
عشق هیهات است در خلوت شود غافل ز حسننـیـســت در زنــدان زلــیـخــا از مــه کــنـعــان جــدا
مـی تــوان از عـالـم افـســرده، دل بــرداشــت زوداز تــنـور ســرد مــی گــردد بــه گــرمــی نـان جــدا
کـم نگـردد آنـچـه مـی آید بـه خـون دل بـه دسـتنــیــســت از دامــان دریــا پــنــجــه مــرجــان جــدا
قانع از روزی بـه تـلخ و شور شو صائب که ساختپــســتــه را آمــیـزش قــنــد از لــب خــنــدان جــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج