فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١٠: عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود

عـهد جـوانی گـذشـت، در غـم بـود و نـبـودنـوبـت پـیـری رسـیـد، صـد غـم دیـگـر فـزودکـارکـنـان سـپـهـر، بــر سـر دعـوی شـدنـدآنــچــه بــدادنــد دیــر، …

عـهد جـوانی گـذشـت، در غـم بـود و نـبـودنـوبـت پـیـری رسـیـد، صـد غـم دیـگـر فـزود
کـارکـنـان سـپـهـر، بــر سـر دعـوی شـدنـدآنــچــه بــدادنــد دیــر، بــاز گــرفــتــنــد زود
حـاصـل ما از جـهان نیسـت بـجـز درد و غمهیچ ندانم چراست این همه رشک حسود
نیست عجب گر شدیم شهره به زرق و ریاپــرده تــزویــر مــا، ســد ســکــنــدر نــبــود
نــام جــنـون را بــه خــود داد بــهـائی قــرارنیسـت بـجـز راه عـشـق، زیر سـپـهر کبـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج