فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١٠: بیشتر دست سبکباران به منزل می رسد

بـیشـتـر دسـت سـبـکبـاران بـه منزل می رسـدکف بـه اندک سـعیی از دریا بـه سـاحـل می رسـدتــا نــظــر بــر غــیـر داری، دوری از درگــاه حــقپـی چـو گـم ش…

بـیشـتـر دسـت سـبـکبـاران بـه منزل می رسـدکف بـه اندک سـعیی از دریا بـه سـاحـل می رسـد
تــا نــظــر بــر غــیـر داری، دوری از درگــاه حــقپـی چـو گـم شـد راهرو اینجـا بـه مـنزل مـی رسـد
بـی پـروبــالـی اسـت در راه طـریـقـت بــال و پـرکـشـتـی بـی بـادبـان اینجـا بـه سـاحـل مـی رسـد
نـیسـت از دنـیـا خـبـر از خـویش بـیرون رفـتـه راکــی بــه ایـن دیـوانـه آواز ســلـاســل مـی رســد؟
نـالـه مـن دور گـرد مـحـفـل قـرب اسـت و بــسورنـه آواز جــرس گــاهـی بــه مـحــمـل مـی رســد
شــد گــوارا مــرگ تــلــخ از نــاگــواریـهـای دهـرحــق پــرســتــان را مـدد دایـم ز بــاطـل مـی رسـد
شـوخـی لیلی گـذشـتـه اسـت از بـیابـان طـلبتـا غـبـار هسـتـی مـجـنـون بـه مـحـمـل مـی رسـد
غـفـلـت مـا کـار بـر ابـلـیـس آسـان کـرده اسـتصــیـدبــنـدان را مــدد از صــیـد غــافــل مـی رســد
خـون مـرغـان چـمن را بـیغـمی افـسـرده اسـتنغمه ای گاهی بـه گوش از مرغ بـسمل می رسـد
خــون صــیـد لـاغــر مـا قـابــل اقـبــال نـیـســتخـونبـهایی هسـت اگـر مـا را، بـه قـاتـل مـی رسـد
گـر چـنـیـن آرنـد بــر زلـفـش گـرفـتــاران هـجـومرشته ای چون سبحه از زلفش به صددل می رسد
گـرچــه مـا را طــالـع بــزم شــراب یـار نـیـســتاز بــرون بــوی کـبــاب مـا بــه مـحــفــل مـی رســد
بـــر ســـر چـــاه زنــخـــدان مــاه کــنــعــان مــراکـــاروان تـــازه ای هـــر دم ز بـــابـــل مـــی رســـد
صـید فـربـه مـی شـود نـازک خـیالـان را نـصـیبروزی مــاه نــو از خـــورشــیــد کــامــل مــی رســد
بیش می خواهد ز قسمت، ورنه از خوان نصیبآنچـه در کارسـت بـی زحـمت بـه سـایل می رسـد
هـر کـه را آزادگـی صــائب ولـی نـعــمـت شــودچـون صـنوبـر بـا تـهیدسـتـی بـه صـد دل می رسـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج