فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١٠: با شکرخنده خوبان، نمک یاری نیست

بـا شکرخنده خوبان، نمک یاری نیستگـل ایـن بــاغـچـه را رنـگ وفـاداری نـیـسـتآنچنان داد ستم ده که خجالت نکشیخـنـده بـر تـیغ زنـد زخـم اگـر کـاری نـیسـتب…

بـا شکرخنده خوبان، نمک یاری نیستگـل ایـن بــاغـچـه را رنـگ وفـاداری نـیـسـت
آنچنان داد ستم ده که خجالت نکشیخـنـده بـر تـیغ زنـد زخـم اگـر کـاری نـیسـت
بـوی خون از دهن شیشه می می آیدعـالـمی امـن تـر از عـالـم هشـیاری نیسـت
یک دم از رشک تـو آرام ندارد خـورشیدهیچ دردی بـتـر از غـیرت هـمـکـاری نـیسـت
خـوبـی پـرده نشـینان بـه نگاهی بـرودیوسـفی را نخـرد عشـق که بـازاری نیسـت
می زنم بـوسـه بـه نقش قدم او صائببیش ازین شوق مرا طاقت خودداری نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج