فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١٠: باشد ز زلف آن رخ چون لاله بی نیاز

بــاشــد ز زلــف آن رخ چــون لــالـه بــی نـیـازاز دامن اسـت شـعله جـواله بـی نیازمـاه تـمـام رابـه مـعـرف چـه حـاجـت اسـت ؟آن حسن کامل است ز دلاله بی…

بــاشــد ز زلــف آن رخ چــون لــالـه بــی نـیـازاز دامن اسـت شـعله جـواله بـی نیاز
مـاه تـمـام رابـه مـعـرف چـه حـاجـت اسـت ؟آن حسن کامل است ز دلاله بی نیاز
از خــط گــزیـر نــیـســت رخ هـمــچــو مــاه رامـاه تـمام اگـر شـود از هالـه بـی نیاز
دانــســـتـــه ام عـــیــار دل ســـخـــت یــار رامسـتـغـنیم ز گـریه و از نالـه بـی نیاز
حـاجـت بـه خلق، سوخـتـه جـانان نمی بـرنداز مرهم اسـت داغ دل لـالـه بـی نیاز
ایـن شـکـر چــون کـنـم کـه لـب تــشـنـه مـرااز آب کـرد سـاغـر تـبـخـالـه بـی نیاز؟
کام کسـی که شـهد قناعت چـشیده اسـتبـاشـد ز نـاز شـکـر بـنـگـالـه بـی نیاز
منت مکش ز سرمه که آن چشم خوش نگاهدر بـردن دل اسـت ز دنـبـالـه بـی نیاز
بــر رهـنـورد شــوق گــران اســت بــرگ گــلاشـک روان ماسـت ز پـرگاله بـی نیاز
صــائب ز غــم مــنـال کــه یـک دیـدن رخــشدل را کند ز شادی صد ساله بـی نیاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج