فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١٠: اری فی النوم ما طالت نواها

اری فـی الـنـوم مـا طــالـت نـواهـازمانا طـاب عیشـی فی هواهابـه جامی کز می وصلش چشیدمهـمـی دارد خـمـارم در بـلـاهـاعـرانی السـحـر ویحـک ما عـرانیرعـاه…

اری فـی الـنـوم مـا طــالـت نـواهـازمانا طـاب عیشـی فی هواها
بـه جامی کز می وصلش چشیدمهـمـی دارد خـمـارم در بـلـاهـا
عـرانی السـحـر ویحـک ما عـرانیرعـاها الـصـبـر ویلـی ما رعـاها
بـه بـوسه مهر نوش او شکسـتـمشکست اندر دلم نیش جفاها
بـدت مـن حـبـهـا فـی الـقـلـب نـارکـان صـلی جـهتـم من لـظـاها
خطا کردم که دادم دل به دستشپـشیمان بـاد عقلم زین خطاها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج