فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٠٨

دنـیـا کــه مــن و تــرا مــکــانــســتبـنگر کـه چـه تـیره خـاکـدانسـتپـــــرکــــژدم و پــــر ز مــــار گــــوریاز بـــهــر عــذاب زنــدگــانــســتهـ…

دنـیـا کــه مــن و تــرا مــکــانــســتبـنگر کـه چـه تـیره خـاکـدانسـت
پـــــرکــــژدم و پــــر ز مــــار گــــوریاز بـــهــر عــذاب زنــدگــانــســت
هــر زنــده کـــه انــدروســـت امــروزدر حــسـرت حــال مـردگـانـسـت
جــایـیـســت کــه انــدرو کــســی رانی راحت تـن (نه) انس جانست
در وی کـه چــو خـرمـنـت بــکـوبــنـدگـردانـه بــکـه خــری گـرانـســت
بــــیـــدار درو نـــیـــافـــت بــــالـــشکین بـسـتـر از آن خـفـتـگانسـت
این دنیی دون چـو گـوسـپـنـد اسـتکش دنبه چو پاچه استخوانست
زهــریـســت هــزار شــاه کــشــتــهمغزش که دراستـخـوان نهانست
در وی کــه شــفــا نـیـافــت رنـجــورپــیـوسـتـه صـحـیـح نـاتـوانـسـت
از بــهـر خــلــاص تــو دریـن حــبــسکـنـدر خــطـری و جــای آنـســت
دسـت تـو گسـسـتـه ریسمانیسـتپـای تـو شـکـسـتـه نـردبـانسـت
نـوشـش سـبـب هـزار نـیـش اسـتسـودش هـمـه مـایـه زیـانـســت
نـــاایـــمـــن و خــــوار در وی امـــروزآنکس که عـزیز انس و جـانسـت
چـون صـیـد کـه در پـیـش سـگـانـنـدچـون کلب که در پـی کسانست
هـر چــنـد کــه خــواجــه ظــالـمـانـراهمواره چـو گربـه گرد خـوانسـت
چون سگ شکمش نمی شود سیربـا آنکـه چـو سـفـره پـر زنانسـت
آنـکـس کـه چـو سـیـف طـالـبــش رادیـوانـه شــمـرد عــاقـل آنـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج