فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٨: خون ما ازروی آتشناک می آید به جوش

خـون ما ازروی آتـشناک می آید بـه جـوشاز دم گــرم بـــهــاران خــاک مــی آیــد بــه جــوشجـسم خاکی مانع ازسیرست جـان پـاک راچون شود سرچشمه ازگل پاک، می…

خـون ما ازروی آتـشناک می آید بـه جـوشاز دم گــرم بـــهــاران خــاک مــی آیــد بــه جــوش
جـسم خاکی مانع ازسیرست جـان پـاک راچون شود سرچشمه ازگل پاک، می آید به جوش
در دل افـسـرده مـانیسـت سـامـان نـشـاطدر چـنین فصلی که خـون خـاک می آید بـه جـوش
بــاده پــرزور درســاغــر کــنــد دیــوانــگــیخــون مـا درحــلـقــه فــتــراک مـی آیـدبــه جــوش
مـیـکـنـد تأثــیـر عــاجــز نـالـی مـا در دلـشدیگ سنگین ازخـس و خـاشاک می آید بـه جـوش
در جـدایی می شود مژگان ما گوهرفشـاندر بــریـدن آب چــشــم تــاک مــی آیـدبــه جــوش
در خم سربسته می وا می کند بال نشاطدر تــن خــاکــی، روان پــاک مــی آیـد بــه جــوش
فـکـر رنـگـین صـائب از دریافـتـن گـردد رسـاایـن شـراب از شـعـلـه ادراک مـی آیـد بــه جــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج