فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٠٧

هـم مــرگ بــر جــهــان شــمــا نــیـز بــگــذردهـم رونـق زمـان شـمـا نـیز بـگـذردویـن بــوم مـحــنـت از پــی آن تــا کـنـد خـراببـر دولـت آشـیان شـمـ…

هـم مــرگ بــر جــهــان شــمــا نــیـز بــگــذردهـم رونـق زمـان شـمـا نـیز بـگـذرد
ویـن بــوم مـحــنـت از پــی آن تــا کـنـد خـراببـر دولـت آشـیان شـمـا نیز بـگـذرد
بــــاد خــــزان نـــکــــبــــت ایـــام نـــاگـــهـــانبـر بـاغ و بـوسـتـان شما نیز بـگذرد
آب اجــل کـه هـسـت گـلـوگـیـر خــاص و عـامبـر حلق و بـر دهان شما نیز بـگذرد
ای تــیـغــتــان چــو نــیــزه بــرای ســتــم درازاین تـیزی سـنـان شـمـا نیز بـگـذرد
چــون داد عــادلــان بــجــهـان در بــقــا نــکــردبـیـداد ظـالـمـان شـمـا نـیـز بـگـذرد
در مملکت چـو غـرش شـیران گذشـت و رفـتاین عـوعـو سـگـان شـما نیز بـگذرد
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشستگـرد سـم خـران شـمـا نـیـز بـگـذرد
بـادی کـه در زمـانه بـسـی شـمعـها بـکـشـتهم بـر چـراغـدان شـمـا نیز بـگـذرد
زیـن کـاروانـســرای بــســی کـاروان گـذشـتنـاچــار کــاروان شــمـا نـیـز بــگـذرد
ای مـفـتــخــر بــطـالـع مـسـعـود خــویـشـتــنتأثــیـر اخـتــران شـمـا نـیـز بــگـذرد
این نوبـت از کـسـان بـشـمـا نـاکـسـان رسـیدنوبـت ز ناکـسـان شـمـا نیز بـگـذرد
بـــیـــش از دو روز بـــود از آن دگـــر کـــســـانبـعد از دو روز از آن شـما نیز بـگذرد
بــر تــیـر جــورتــان ز تــحــمـل ســپــر کــنـیـمتـا سـخـتـی کمان شـما نیز بـگذرد
در بـــــاغ دولــــت دگــــران بـــــود مــــدتــــیاین (گل) ز گلستان شما نیز بگذرد
آبــیـسـت ایـسـتــاده دریـن خـانـه مـال و جـاهایـن آب نـاروان شــمـا نـیـز بــگـذرد
ای تــورمـه ســپــرده بــچــوپــان گـرگ طــبــعاین گرگی شـبـان شـما نیز بـگـذرد
پــیـل فـنـا کـه شـاه بــقـا مـات حـکـم اوسـتهـم بـر پـیادگـان شـمـا نـیز بـگـذرد
ای دوستـان خـوهم (که) بـنیکی دعای سیفیـک روز بـر زبـان شـمـا نـیـز بـگـذرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج