فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٠٧: باتن خاکی، نظر زان عالم روشن بپوش

بـاتـن خـاکـی، نظـر زان عـالـم روشـن بـپـوشپـای در زنجیر داری، چشم ازروزن بـپـوشپـوست چون کربـاس بـرتـن می درد زور جنونناصح بی درد می گوید که پیراهن ب…

بـاتـن خـاکـی، نظـر زان عـالـم روشـن بـپـوشپـای در زنجیر داری، چشم ازروزن بـپـوش
پـوست چون کربـاس بـرتـن می درد زور جنونناصح بی درد می گوید که پیراهن بـپوش
شـبـنم گسـتـاخ رابـنگـر چـه بـرد از بـوسـتـانازوفـای لـالـه رویـان دیـده روشـن بــپـوش
درغــبـــار دل نــهــانــم چـــون چـــراغ آســیــاگرغبـار آلود بـاشد حرف من،بـرمن بـپوس
بــاســبــکــروحــان بــهـار زنـدگـی را بــگـذرانچشم باگل واکن وبا شبنم گلشن بپوش
جـوشـن داودی ایـنـجـا شـاهـراه نـاوک اسـتاز دل مـحـکـم زره در زیـر پـیراهـن بـپـوش
خلوت عشق است و صد غماز صائب درکمینرخـنـه در را بــبــنـد و دیـده روزن بــپــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج