فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٠٧: امیر حسن خندان کن چشم را

امـیـر حـسـن خـنـدان کـن چـشـم راوجودی بـخش مر مشتـی عدم راسـیـاهـی مـی نـمـایـد لـشـکـر غـمظـفـر ده شـادی صـاحـب عـلـم رابه حسن خود تو شادی را بکن شا…

امـیـر حـسـن خـنـدان کـن چـشـم راوجودی بـخش مر مشتـی عدم را
سـیـاهـی مـی نـمـایـد لـشـکـر غـمظـفـر ده شـادی صـاحـب عـلـم را
به حسن خود تو شادی را بکن شادغـــم و انــدوه ده انــدوه و غــم را
کــرم را شــادمـان کــن از جــمـالــتکه حسن تو دهد صد جان کرم را
تـو کـارم زان بـر سـیمـین چـو زر کـنتـو لـعـلین کـن رخ همچـون زرم را
دلـا چـون طـالـب بـیشـی عـشـقـیتو کم اندیش در دل بـیش و کم را
بـنه آن سـر بـه پـیش شـمس تـبـریزکه ایمانسـت سـجـده آن صـنم را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج