فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٠٦

ای همه آن تو، حاجت زین و آن تا کی خوهیمبـی کسان را کس تویی از ناکسان تا کی خوهیماز امـیـران جــود جــویـیـم از عــوانـان مـردمـیما ز گربه موش و از سگ …

ای همه آن تو، حاجت زین و آن تا کی خوهیمبـی کسان را کس تویی از ناکسان تا کی خوهیم
از امـیـران جــود جــویـیـم از عــوانـان مـردمـیما ز گربه موش و از سگ استخوان تا کی خوهیم
مـرده حـرصـند ایشـان، مـردمـی آب بـقـاسـتمــا دم آب بــقــا از مــردگــان تــا کــی خــوهــیـم
بـا چـنین ضـعـف یقین بـر تـو تـوکل چـون کنیمقـوت حـبـل الـمـتـین از ریسـمـان تـا کـی خـوهیم
آدمـی آنسـت کـو سـگ را چـو مـردم نان دهدمـا بـگـو هر آدمـی نان از سـگـان تـا کـی خـوهیم
دیگران روزی ز حـق دارند و از وی می خـوهندآنچـه ما را درخـورسـت از دیگـران تـا کـی خـوهیم
پــادشــاهـان از در ســلـطــان مـا دارنـد مـلـکما چـو مسکین در بـدر از خـلق نان تـا کی خوهیم
مردمی از مردم آخـر زمان جـسـتـن خـطاسـتقــوت بــازوی مــردان از زنــان تــا کــی خــوهــیـم
از تـن اهـل کـرم ایـن گـرد نـان سـر مـی بـرنـدگـردران مـردمـی زیـن گـردنـان تــا کــی خــوهـیـم
این نفس سردان دل درویش چون یخ بـشکنندمـا فـقـاع جـود ازین افـسـردگـان تـا کـی خـوهـیم
مـلـک ابـلـیـس اسـت ایـن ویـرانـه پـردیـو و ددمــادر و انــس دل و آرام جــان تــا کــی خــوهـیـم
اهل این دور آدمـی را چـون شـیاطـین ره زننـدمــا نـشــان راه تــو از ره زنـان تــا کــی خــوهـیـم
سـیف فـرغـانی ز جـور ظـالـمـان سـگ صـفـتشد جـهان پـر رنج از راحـت نشان تـا کی خـوهیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج