فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٦: مرا حلوا هوس کردست حلوا

مـرا حــلـوا هـوس کــردســت حــلـوامــیــفــکــن وعــده حـــلــوا بـــه فــردادل و جـانم بـدان حـلواست پـیوستکـه صــوفــی را صــفــا آرد نـه صــفــراز…

مـرا حــلـوا هـوس کــردســت حــلـوامــیــفــکــن وعــده حـــلــوا بـــه فــردا
دل و جـانم بـدان حـلواست پـیوستکـه صــوفــی را صــفــا آرد نـه صــفــرا
زهی حـلوای گـرم و چـرب و شـیرینکـه هـر دم مـی رسـد بــویـش ز بــالـا
دهانی بـسـتـه حـلوا خـور چـو انجـیرز دل خــور هـیـچ دســت و لـب مـیـالـا
از آن دستست این حلوا از آن دستبخور زان دست ای بی دست و بی پا
دمی بـا مـصـطـفـا و کـاسـه بـاشـیمکه او می خورد از آن جـا شیر و خـرما
از آن خــرمــا کــه مـریـم را نـدا کــردکــلــی و اشـــربـــی و قــری عــیــنــا
دلــیــل آنــک زاده عـــقـــل کــلــیــمنـدایـش مـی رســد کـای جــان بــابــا
هـمـی خـوانـد کـه فـرزنـدان بـیـایـیـدکـه خـوان آراسـتـه سـت و یـار تــنـهـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج