فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٠٥

ای تــن آرامـی کـه خـون جــان بــگـردن مـی بــریراحـت جـان تـرک کـرده زحـمـت تـن مـی بــریتـن پـرسـتـی تـرک کن چـون عشـق کردی اخـتـیاررو بـکـار دوسـت …

ای تــن آرامـی کـه خـون جــان بــگـردن مـی بــریراحـت جـان تـرک کـرده زحـمـت تـن مـی بــری
تـن پـرسـتـی تـرک کن چـون عشـق کردی اخـتـیاررو بـکـار دوسـت داری بــار دشـمـن مـی بــری
بـا یزید انـبـازی انـدر خـون شـاهـی چـون حـسـینچون تو در حرب از بـرای شمر جوشن می بری
رنـج بـردن در طـریـق عـاشـقـی بـیـهـوده نـیـسـتدر نکـویان بـدگـمـانی گـر چـنین ظـن می بـری
گر ز عشـقت محـنت آید صبـر کن کز وصل دوسـتراحـتـی بـینی اگـر رنـجـی درین فـن مـی بـری
هـم عـصـایـی هـم صـفـورایـی بـدسـت آرد کـلـیـمور بـچـوپـانی ز مصـرش سـوی مـدین می بـری
گر چـو خـسرو چـند روز از دست داذی ملک پـارسهمچـو شـیرین شـکرسـتـانی زار من می بـری
نیسـتـی شـاکر که خـشنودی شیرین حـاصلسـترنج اگر در سـنگ چـون فرهاد که کن می بـری
هـمـچـو رسـتــم سـهـل گـردد راه تــوران بــر دلـتچون سوی ایران سپـهداری چو بـیژن می بـری
بـــه ز بـــیــداری بـــود جـــای دگــر ســگ را و گــربـر در اصـحـاب کـهفـش بـهر خـفـتـن مـی بـری
دوست چون گل جلوه رخسار خود کرده است و توهمـچـو بـلـبـل روزگـار خـود بـگـفـتـن مـی بـری
گـر بــقـو الـان آن حــضـرت فـرسـتــی شـعـر خــودنــزد آواز جــلــاجــل بــانــگ هــاون مــی بــری
شــعــر خــود نــزدیـک او آگــه نـه ای ای زنــده دلکـز چـراغ مـرده پـیـش شـمـع روغـن مـی بـری
سـیف فرغانی ازین کشـت ار نچـیدی خـوشـه ییشکر کن چون دانه یی زاطراف خرمن می بری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج