فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٠٥: چو او باشد دل دلسوز ما را

چـو او بـاشـد دل دلـسـوز مـا راچه بـاشد شب چه بـاشد روز ما راکه خـورشید ار فروشد ار بـرآمدبس است این جان جان افروز ما راتـو مـادرمـرده را شـیون مـیامـ…

چـو او بـاشـد دل دلـسـوز مـا راچه بـاشد شب چه بـاشد روز ما را
که خـورشید ار فروشد ار بـرآمدبس است این جان جان افروز ما را
تـو مـادرمـرده را شـیون مـیامـوزکـه اسـتـادسـت عـشـق آموز ما را
مــدوزان خـــرقــه مــا را مــدراننـشــایـد شــیـخ خــرقــه دوز مـا را
همه کس بـر عدو پـیروز خـواهدجـــمـــال آن عـــدو پـــیــروز مـــا را
همه کس بخت گنج اندوز جویدولـیـکــن عــشــق رنـج انـدوز مـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج