فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٥: نگفتمت مرو آن جا که مبتلات کنند

نـگـفـتــمـت مـرو آن جـا کـه مـبــتــلـات کـنـنـدکه سخـت دست درازند بـستـه پـات کنندنـگـفـتـمـت کـه بــدان سـوی دام در دامـسـتچــو درفــتــادی در دام …

نـگـفـتــمـت مـرو آن جـا کـه مـبــتــلـات کـنـنـدکه سخـت دست درازند بـستـه پـات کنند
نـگـفـتـمـت کـه بــدان سـوی دام در دامـسـتچــو درفــتــادی در دام کـی رهـات کــنـنـد
نـگـفـتــمـت بــه خـرابــات طـرفـه مـسـتــانـنـدکـه عــقــل را هـدف تــیـر تــرهـات کــنـنـد
چـو تـو سـلـیـم دلـی را چـو لـقـمـه بــربــایـنـدبـه هر پـیاده شـهی را بـه طـرح مات کنند
بــســی مــثــال خــمـیـرت دراز و گــرد کــنـنـدکـهت کـنـنـد و دو صـد بـار کـهربـات کـنـنـد
تــو مـرد دل تــنـکــی پــیـش آن جــگـرخــواراناگـر روی چـو جــگـربــنـد شـوربــات کـنـنـد
تـو اعـتـمـاد مـکـن بـر کـمـال و دانـش خـویـشکـه کـوه قـاف شــوی زود در هـوات کـنـنـد
هــزار مــرغ عــجـــب از گــل تـــو بـــرســازنــدچـو ز آب و گل گذری تـا دگر چه هات کنند
برون کشندت از این تن چنان که پنبه ز پوستمـثـال شـخـص خـیالـیت بـی جـهات کـنند
چــو در کــشــاکـش احــکــام راضــیـت یـابــنـدز رنـج هـا بــرهـانـنـد و مـرتــضــات کــنـنـد
خـمـوش بـاش کـه این کـودنان پـسـت سـخـنحشیشی اند و همین لحظه ژاژخات کنند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج