فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٥: می کند دست نوازش هم دل ما راخموش

می کند دست نوازش هم دل ما راخموشخـشت اگر مانع تـواند شد خم می را ز جـوشبــازی جــنـت مـخـور، ازحـال آدم پــنـدگـیـردرگــذر مـردانـه زیـن گـنـدم نـمـای…

می کند دست نوازش هم دل ما راخموشخـشت اگر مانع تـواند شد خم می را ز جـوش
بــازی جــنـت مـخـور، ازحـال آدم پــنـدگـیـردرگــذر مـردانـه زیـن گـنـدم نـمـای جــوفــروش
پـوچ گـویی مـی دهد بـر بـاد نـقـد عـمـر رازود خالی می شود دیگی که ننشیند ز جوش
دیـگـران راگـرم اگـر سـازد شـراب آتـشـیـنخــون مـا را شــعــلـه آواز مـی آرد بــه جــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج