فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٠٤: قومی که جان بحضرت جانان همی برند

قومی که جان بحضرت جانان همی برندشور آب سوی چـشمه حـیوان همی بـرندبـی سـیم و زر گـدا و بـهمـت تـوانـگـرنـداین مفلسان که تحفه بدو جان همی برندجـان بـر ط…

قومی که جان بحضرت جانان همی برندشور آب سوی چـشمه حـیوان همی بـرند
بـی سـیم و زر گـدا و بـهمـت تـوانـگـرنـداین مفلسان که تحفه بدو جان همی برند
جـان بـر طـبـق نـهـاده بـدسـت نـیـاز دلپـای مـلـخ بـنـزد سـلـیـمـان هـمـی بــرنـد
آن دوست را بـجان کسی احتیاج نیستخـرمـا بـبـصـره زیره بـکـرمـان هـمـی بـرنـد
تــمـثــال کـارخــانـه مـانـی نـقــش بــنـدســوی نـگـارخــانـه رضــوان هـمـی بــرنـد
انــدر قــمــارخــانــه ایـن قــوم پــاک بــازدلـق گـدا و افـسـر سـلـطـان همـی بـرنـد
این راه را که تـرک سـراسـت اولین قـدماز سـر گـرفـتـه انـد و بـپـایان هـمـی بـرنـد
مـیدان وصـل او ز پـی عـاشـقـان اوسـتوین گوی دولتیست که ایشان همی بـرند
بـیچـارگـان چـو هیچ نـدارنـد نـزد دوسـتآنـچـه ز دوسـت یافـتـه اند آن همـی بـرند
گـر گوهرسـت جـان تـو ای سـیف زینهارآنجـا مبـر کـه گـوهر از آن کـان همی بـرند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج