فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٠٤: تا به همواری برآید کار درتندی مکوش

تــا بــه هـمــواری بــرآیـد کــار درتــنـدی مــکــوشبــدخــمـاری دارد ازپــی ایـن شــراب خــامـجــوشطــوطــی از هـمـواری آیـیـنـه مـی آیـد بــه حــرف…

تــا بــه هـمــواری بــرآیـد کــار درتــنـدی مــکــوشبــدخــمـاری دارد ازپــی ایـن شــراب خــامـجــوش
طــوطــی از هـمـواری آیـیـنـه مـی آیـد بــه حــرفای که می خواهی سخن ازما، به همواری بکوش
شــاهـد خــامـی بــود وجــد وســمــاع صــوفــیـانتــا رگ خــامـی بــود در بــاده نـنـشـیـنـد ز جــوش
دسـت بــر سـر چـون سـبـو فـردا بـرآرد سـرزخـاکهــرکــه بـــاری بـــرنــگــیــرد نــاتــوانــی را ز دوش
پـــرده مــردم دریــدن پـــرده عـــیــب خـــودســـتعیب خود می پـوشد از چـشم خـلایق عیب پـوش
چـرخ بـا مـا بـی سـبـب دنـدان نـمـایـی مـی کـنـدهـرشـراری دیـگ سـنـگـیـن رانـمـی آردبــه جـوش
تشنه چشمان را ز نعمت سیرکردن مشکل استدانـــه و آب آســـیــا رالـــب نـــبـــنـــدد از خـــروش
لــوح تـــعــلــیــم دلــیــل راه گــردد بـــی ســخــنهرکـه در راه طـلب چـون نقـش پـا بـاشـد خـموش
زود مـی گـیـرد بــه دنـدان نـدامـت پــشـت دسـتهرکـه حـرف نـیکـخـواهـان رانـمـی گـیرد بـه گـوش
عـقـل کـامـل در ســر مـا شــور ســودا مـی شـوددر کـدوی مـا شــراب کـهـنـه مـی آیـد بــه جــوش
درکـــرم چـــنـــدان کـــه افـــزایــنـــد اربـــاب کـــرمتـن بـه خـواری درمـده صـائب دراسـتـغـنـا بــکـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج