فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٣: دل و جان را در این حضرت بپالا

دل و جــان را در ایـن حــضـرت بــپــالـاچـو صافی شـد رود صافی بـه بـالااگـر خــواهـی کـه ز آب صـاف نـوشـیلـب خــود را بــه هـر دردی مـیـالــااز ایـن س…

دل و جــان را در ایـن حــضـرت بــپــالـاچـو صافی شـد رود صافی بـه بـالا
اگـر خــواهـی کـه ز آب صـاف نـوشـیلـب خــود را بــه هـر دردی مـیـالــا
از ایـن ســیــلــاب درد او پــاک مــانــدکه جانبازست و چست و بی مبالا
نـپــرد عــقــل جــزوی زیـن عــقــیـلــهچـو نـبـود عـقـل کـل بــر جـزو لـالـا
نــلــرزد دســـت وقـــت زر شـــمــردنچــو بــازرگــان بــدانــد قــدر کــالــا
چه گرگینست وگر خارست این حرصکسـی خـود را بـر این گرگین ممالا
چـو شـد ناسـور بـر گـرگـین چـنین گـرطـلی سـازش بـه ذکـر حـق تـعـالا
اگــر خــواهـی کــه ایـن در بــاز گــرددســوی ایـن در روان و بــی مـلـال آ
رهـا کــن صــدر و نــامــوس و تــکــبــرمــیـان جــان بــجــو صــدر مــعــلــا
کــلــاه رفــعــت و تـــاج ســـلــیــمــانبـه هر کـل کی رسـد حـاشـا و کلا
خـمش کـردم سـخـن کوتـاه خـوشـتـرکـه این سـاعـت نمی گنجـد عـلالا
جــواب آن غــزل کــه گــفــت شــاعــربــقـایـی شـاء لـیـس هـم ارتـحـالـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج