فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٠٣: بر آستانه اسرار آسمان نرسد

بـــر آســـتـــانـــه اســـرار آســـمـــان نـــرســـدبـه بـام فـقـر و یـقـین هـیـچ نـردبـان نـرسـدگــمــان عــارف در مـعــرفــت چــو ســیـر کــنـدهـزا…

بـــر آســـتـــانـــه اســـرار آســـمـــان نـــرســـدبـه بـام فـقـر و یـقـین هـیـچ نـردبـان نـرسـد
گــمــان عــارف در مـعــرفــت چــو ســیـر کــنـدهـزار اخــتــر و مـه انـدر آن گــمــان نـرســد
کسـی که جـغدصفت شـد در این جـهان خـرابز بـلـبـلـان بــبــریـد و بـه گـلـسـتـان نـرسـد
هر آن دلی که به یک دانگ جو جوست ز حرصبـه دانک بـستـه شود جان او بـه کان نرسد
عـلـف مـده حـس خـود را در ایـن مـکـان ز بـتـانکه حس چو گشت مکانی به لامکان نرسد
کــــه آهـــوی مـــتأنـــس بــــمــــانـــد از یـــارانبــه لـالـه زار و بــه مـرعـای ارغـوان نـرســد
بــه ســوی عــکـه روی تــا بــه مـکـه پــیـونـدیبـرو مـحـال مـجـو کـت همـین همـان نرسـد
پــیـاز و ســیـر بــه بــیـنـی بــری و مـی بــویـیاز آن پــــیـــاز دم نــــاف آهـــوان نــــرســــد
خــمـوش اگـر ســر گـنـجــیـنـه ضـمـیـرســتــتکـه در ضـمـیر هـدی دل رسـد زبـان نـرسـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج