فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٠٢: سلیمانا بیار انگشتری را

ســلـیـمـانـا بــیـار انـگـشــتــری رامـطـیـع و بـنـده کـن دیو و پـری رابــــــرآر آواز ردوهـــــا عــــــلــــــیمـنـور کـن ســرای شـش دری رابـــرآور…

ســلـیـمـانـا بــیـار انـگـشــتــری رامـطـیـع و بـنـده کـن دیو و پـری را
بــــــرآر آواز ردوهـــــا عــــــلــــــیمـنـور کـن ســرای شـش دری را
بـــرآوردن ز مـــغـــرب آفـــتـــابـــیمـسـلـم شـد ضـمیر آن سـری را
بدین سان مهتری یابد هر آن کسکـه بــهـر حـق گـذارد مـهـتـری را
بـنـه بــر خـوان جـفـان کـالـجـوابـیمــکــرم کــن نـیـاز مــشــتــری را
بـه کاسـی کاسـه سـر را طرب دهتـو کن مخـمور چـشـم عبـهری را
ز صـورت هـای غـیـبـی پـرده بـردارکـــســـادی ده نــقـــوش آزری را
ز چـاه و آب چـه رنـجـور گـشـتــیـمروان کن چـشـمه های کوثـری را
دلــا در بـــزم شـــاهــنــشــاه درروپــذیـرا شــو شــراب احــمــری را
زر و زن را بــه جـان مـپـرسـت زیـرابـر این دو دوخـت یزدان کافـری را
جـهـاد نـفـس کـن زیـرا کـه اجــریبـرای این دهـد شـه لـشـکـری را
دل سـیمین بـری کز عشق رویشز حـیـرت گـم کـنـد زر هـم زری را
بـدان دریادلی کز جـوش و نوششبـه دسـت آورد گـوهـر گـوهری را
کــه بــاقــی غــزل را تــو بــگـویـیبه رشک آری تو سحر سامری را
خـمش کردم که پـایم گل فرورفـتتـو بـگـشـا پـر نـطـق جـعـفـری را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج