فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٠١: چو درد گیرد دندان تو عدو گردد

چــــو درد گــــیـــرد دنـــدان تــــو عــــدو گــــرددزبـــان تــو بــه طــبــیــبــی بــگــرد او گــرددیــکــی کـــدو ز کــدوهــا اگــر شـــکــســـت…

چــــو درد گــــیـــرد دنـــدان تــــو عــــدو گــــرددزبـــان تــو بــه طــبــیــبــی بــگــرد او گــردد
یــکــی کـــدو ز کــدوهــا اگــر شـــکــســـت آردشـکـسـتــه بــنـد هـمـه گـرد آن کـدو گـردد
ز صـد سـبــو چــو سـبــوی سـبــوگـری بــرد آبهـمـیـشــه خــاطـر او گـرد آن ســبــو گـردد
شـکسـتـگان تـویم ای حـبـیب و نیسـت عـجـبتـو پـادشـاهـی و لـطـف تـو بـنـده جـو گـردد
بـه قـنـد لـطـف تـو کـایـن لـطـف هـا غـلـام وینـدکه زهر از او چو شکر خوب و خوب خو گردد
اگـــر حـــلـــاوت لــاحـــول تـــو بـــه دیــو رســـدفـرشـتــه خــو شـود آن دیـو و مـاه رو گـردد
عــنــایـتــت گــنــهــی را نــظــر کــنــد بــه رضــاچـو طـاعـت آن گـنـه از دل گـنـاه شـو گـردد
پـــلــیــد پـــاک شـــود مــرده زنــده مــار عــصــاچو خون که در تـن آهوست مشک بـو گردد
رونـده ای کــه ســوی بــی ســویـیـش ره دادیکـجـا چـو خـاطـر گـمراه سـو بـه سـو گـردد
تـو جـان جـان جـهـانـی و نـام تـو عـشـق اسـتهـر آنـک از تــو پــری یـافـت بــر عـلـو گـردد
خمش که هر کی دهانش ز عشق شیرین شدروا نـبــاشــد کــو گــرد گــفــت و گـو گــردد
خـموش بـاش کـه آن کـس کـه بـحـر جـانان دیدنــشــایـد و نــتــوانــد کــه گــرد جــو گــردد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج