فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٠١: بسوزانیم سودا و جنون را

بـــســوزانــیــم ســودا و جـــنــون رادرآشــامـیـم هـر دم مـوج خــون راحــریـف دوزخ آشــامــان مـســتــیـمکه بـشـکافـند سـقف سـبـزگون راچــه خــواهـد…

بـــســوزانــیــم ســودا و جـــنــون رادرآشــامـیـم هـر دم مـوج خــون را
حــریـف دوزخ آشــامــان مـســتــیـمکه بـشـکافـند سـقف سـبـزگون را
چــه خــواهـد کـرد شـمـع لـایـزالـیفـلک را وین دو شـمع سـرنگـون را
فـــروبــــریـــم دســــت دزد غــــم راکـه دزدیدسـت عـقـل صـد زبـون را
شـراب صـرف ســلـطـانـی بــریـزیـمبــخــوابــانـیـم عــقــل ذوفــنــون را
چـو گـردد مسـت حـد بـر وی بـرانیمکـه از حـد بــرد تـزویـر و فـسـون را
اگر چـه زوبـع و اسـتـاد جـمله سـتچــه دانـد حـیـلـه ریـب الـمـنـون را
چـنانش بـیخـود و سرمست سـازیمکــه چــون آیـد نــدانـد راه چــون را
چـنـان پــیـر و چـنـان عـالـم فـنـا بــهکـه تـا عـبـرت شـود لـایـعـلـمـون را
کنون عالم شود کز عشـق جـان دادکـنـون واقــف شــود عــلـم درون را
درون خــــانـــه دل او بــــبــــیـــنــــدسـتـون ایـن جـهـان بـی سـتـون را
که سرگردان بدین سرهاست گر نهسکون بـودی جـهان بـی سکون را
تـــن بـــاســـر نــدانــد ســـر کــن راتـن بـی سر شناسد کاف و نون را
یـکـی لـحــظـه بــنـه ســر ای بــرادرچـــه بـــاشـــد از بـــرای آزمــون را
یـکـی دم رام کـن از بــهـر سـلـطـانچنین سگ را چنین اسب حرون را
تــو دوزخ دان خــودآگــاهــی عــالــمفنا شـو کم طـلب این سـرفـزون را
چـــنــان انــدر صــفــات حــق فــروروکـه بـرنـایـی نـبـیـنـی ایـن بـرون را
چــه جــویـی ذوق ایـن آب ســیـه راچـه بـویـی سـبـزه ایـن بـام تـون را
خــمـش کــردم نـیـارم شــرح کـردنز رشـک و غـیـرت هـر خــام دون را
نـمـا ای شـمـس تـبـریـزی کـمـالـیکه تـا نقصی نبـاشـد کاف و نون را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج