فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٠٠: کیست درین دور پیر اهل معانی

کــیـســت دریـن دور پــیـر اهــل مــعــانــیآنکه بهم جمع کرد عشق و جوانیقربـت معـشـوق از اهل عـشـق تـوان یافتراه بـود بـی شـک از صـور بـمعـانیگـر تـو …

کــیـســت دریـن دور پــیـر اهــل مــعــانــیآنکه بهم جمع کرد عشق و جوانی
قربـت معـشـوق از اهل عـشـق تـوان یافتراه بـود بـی شـک از صـور بـمعـانی
گـر تـو چـو شـاهان بـرین بـسـاط نـشـینـینیسـت تـرا خـانه در حـدود مـکـانی
در نــفــســی هـرچــه آن تــســت بــبــازیدرند بـی مـلـک هر دو کـون نمـانی
نــور امــانــت ز تـــو چـــنــان بـــدرخـــشــدکآتـش بــرق از خـلـال ابــر دخـانـی
خــضــر شــوی در بــقــا و دانــش و آنـگــاهآب در اجــزای تــو کــنــد حــیـوانـی
عـلـم تــو آنـجــا رسـد بــدو کـه چــو حـلـاجگـویی اناالحـق و نام خـویش ندانی
هـمـچـو عـروسـان بــچـشـم سـر تـو پــیـدارو بــنــمــایـنــد رازهــای نــهــانــی
جسم تو زآن سان سبک شود که تو گوییبـــرد بـــدن از جـــوار روح گـــرانــی
فـــاتـــحـــه ایــن حـــدیــث دارد یــک رنــگسـت جـهت را بـنـور سـبـع مـثـانی
هـرکـه مـرو را شــنـاخــت نـیـز نـپــرداخــتاز عـمـل جـان بـعـلـمـهـای زبــانـی
گـــر خـــورد آب حــــیـــات زنـــده نـــگـــردددل کـه نـدارد بــدو تــعـلـق جــانـی
مـن نـرســیـدم بــدیـن مـقــام کـه گـفــتــمگر بـرسی تـو سـلام من بـرسـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج