فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

شعر سپید

 

شعر سپید:

شعر موج نونه تنها وزن عروضی ندار بلکه آهنگ و موسیقی آن حتی مانند شعر سپید هم مشخص نیست و در حقیقت فرق آن با نثر در معنای آن است.  در شعر سپید تشبیهات و استعارات با زبان شعر بیان می شود و جز لطافت و تاثیرگذار معنوی، در ظاهر فرقی با نثر ندارد. 

نمونه ی شعر موج از احمد رضا احمدی: 

قلب تو…..” 

قلب تو هوا را گرم کرد 
در هوای گرم 
عشق ما تعارف پذیر بود و 
قناعت به نگاه در چاه آب 

*** 

مردم که در گرما 
از باران آمدند 
گفتی از اطاق بروند 
چراغ بگذارند 
من ترا دوست دارم 

*** 

ای تو 
ای تو عادل 
تو عادلانه غزل را 
در خواب 
در ظرف های شکسته 
تنها نمی گذاری 
در اطراف انفجار 
یک شاخه له شده انگور است 
قضاوت فقط از توست 

*** 

شاخه ابریشم را از چهره ات بر می دارم 
گفتم از توست 
گفتی: نه باد آورده است 

*** 

هنگام که در طنز خاکستری زمستان 
زمین را تازیانه می زدی 
خون شقایق از پوستم بر زمین ریخت