فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

شاطر چطوری ؟ ،مصطفا رحماندوست

شاطر چطوری ؟

شاطر چطوری ؟
قربانت آقا !
خسته نباشی .
ممنون ، بفرما !
حالت چطور است ؟
الحمدالله !
کارت چه طور است ؟
دلخواه دلخواه !
یک سنگک داغ !
قربان دستت .
باشد سر چشم
اما به نوبت !

مصطفا رحماندوست