فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

سید علیرضا نعمت پور(پیمان)

تصویر تست
تصویر تست

سید علیرضا نعمت پور(پیمان)

 

“برای پدرهای گمنام”

***

گرچه بابا جز کمی گندم نداشت …

دست سوی سفره ی مردم نداشت

ساده بود و سر به کار خویش داشت

مثل ما یک روح سرگردان نداشت !

هفت بار  از “قم” زیارت کرده بود …

یک تصور هم ز شهر” رم”  نداشت !

شعر “حافظ ” هم  برایش  گنگ بود

چون نصیبی از “شراب” و “خم” نداشت

گرم  بود  اما  به   آیین  خودش …

در اجاقش شعله ای هیزم نداشت.

آخرش هم بی خیال خویش شد

“او خرش از کره گی هم دم نداشت”!

***

خوش به حالش زندگی را ساده  دید

انتظار ” هیچ ”  از   مردم  نداشت