فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 18 آذر 1402

سید امیر حسین رضوی

تصویر تست

سید امیر حسین رضوی

 

به جز یک واژه در اشعار من چیزی نمی یابی
دگر تاب نوشتن نیست، این هم زخم بی خوابی

اگر عاشق شدن را درک می کردی نمی گفتی
چرا حس غزل داری ؟ چرا اینقدر بی تابی ؟