فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

سید امیر حسین رضوی

تصویر تست
سید امیر حسین رضوی

به جز یک واژه در اشعار من چیزی نمی یابی
دگر تاب نوشتن نیست، این هم زخم بی خوابی

اگر عاشق شدن را درک می کردی نمی گفتی
چرا حس غزل داری ؟ چرا اینقدر بی تابی ؟