فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

سیب ، سیب ، سیب ، چه رنگی،مصطفا رحماندوست

سیب ، سیب ، سیب ، چه رنگی

سیب ، سیب ، سیب ، چه رنگی
چه میوه ی قشنگی
رو سیب سرخ نوشته
که میوه ی بهشته
چشمامو زود می بندم
بو ش می کنم ، می خندم
سبزه و سرخ و زرده
کی سیب ها رو خوشگل و خوشبو کرده
خدا خدای خوب ما
دوست تموم بچه ها

مصطفا رحماندوست