فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

سپیده دم که وقت کار عامست

سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـتنـبــیـذ غـارجــی رسـم کـرامـســتمـرا ده ســاقـیـا جــام نـخــســتــیـنکه من مخمورم و میلم به جامستولــیـکــن لــخــت…

سـپـیده دم کـه وقـت کـار عـامـسـتنـبــیـذ غـارجــی رسـم کـرامـســت
مـرا ده ســاقـیـا جــام نـخــســتــیـنکه من مخمورم و میلم به جامست
ولــیـکــن لــخــتــکــی بــاریـکــتــر دهنـبــیـذ یـکـمـنـی دادن کــدامـســت
نـــمـــاز بــــامـــدادان کــــرد بــــایـــدسه جـام یکمنی خوردن حـرامست
چــو وام ایــزدی بـــنــهــاده بـــاشــممـرا ده سـاتـگـینی بـر تـو وامـسـت
چــنـانـکــه بــاز نـشــنـاســد امــامـمرکـوعـم را رکـوعـسـت ار قـیامسـت
خـوشـا جــام مـیـا، خـوشـا صـبــوحـاخـوشـا کاین ماهرو ما را غلامسـت
دو زلفش دو شب و دو خـال مشکینظـلـام انـدر ظـلـام اندر ظـلـامـسـت
صبوح از دست آن ساقی صبوحستمـدام از دسـت آن دلـبـر مـدامسـت
غــلــام و جــام مـی را دوســت دارمنه جـای طـعـنه و جـای ملـامـسـت
همـی دانـم کـه این هـر دو حـرامـنـدولیکـن این خـوشـیها در حـرامسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج