فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

سوختم زآتش هجر تو پدر تب کردم/ حبیب الله چایچیان

سوختم زآتش هجر تو پدر تب کردم/ حبیب الله چایچیان

آتش هجر
سوختم زآتش هجر تو پدر تب کردم
روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم
تازیانه چو عدو بر سر و رویم می زد
 نا امید از همه کس روی به زینب کردم