(سلام بر تو)
سلام بر تو که از غم غریب تر شده ای
حبیب بودی و هستی ، حبیب تر شده ای
هزارمرده به ذکر تو زنده خواهد شد
تو از تمام عجایب عجیب تر شده ای
صدای هنجرت آقا هنوز می آید
و با گلوی بریده خطیب تر شده ای
فدای زلف رها روی نیزه ها در باد
که با محاسن پرخون نجیب تر شده ای
و بوریا کفنت می شود ، برای خدا
هزار قطعه شدی دلفریب تر شده ای
برای درد جهان اشک چنگ غم کافیست
تو از تمام طبیبان طبیب تر شده ای