فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

سقی الله ایام وصل الغوانی

ســقـی الـلـه ایـام وصــل الـغـوانـیعـلـی غـفـلـت مـن صـروف الـزمـانفــلــمــا مــررنـا بــربــع الــکــواعــبجــنــانــی تـــربـــع روض الــجــنــانخ…

ســقـی الـلـه ایـام وصــل الـغـوانـیعـلـی غـفـلـت مـن صـروف الـزمـان
فــلــمــا مــررنـا بــربــع الــکــواعــبجــنــانــی تـــربـــع روض الــجــنــان
خـوشا طرف بـستـان و فصل بـهارانرخ دوسـتــان و مـی دوسـتــگـانـی
گـل و گـلـشــن و نـغـمـه ارغـنـونـیصــبــح و صــبــوح و مـی ارغــوانـی
سـلـیمـی اتـت بـالـحـمـیـا صـبـوحـاو تـسـقی عـلی شـیم بـرق یمانی
و فــیـهـا نـظــرت و قــد زل رجــلــیو فــی زلــت الــرجــل مـالـی یـدان
گـلـی بـود نـورسـتـه از بــاغ خـوبـیولــی ایـمــن از تــنــد بــاد خــزانـی
چـو مه در بـقـلطـاق گـلریز چـرخـیچـو خـورشـید در قـرطـه آسـمـانـی
تـغـنـی الـحـمـامـت فـی جـنـح لـیلو تحکی الصبا حسن صوت الاغانی
اشـــم روایـــح نـــور الـــخــــزامـــیواصــبــوا الـی الــرنـد والــاقــحــوان
روان بر فشان خواجو از آنکه شعرتبـــبـــرد آب آب حـــیـــات از روانـــی
غـنیمـت شـمـر عـیش را بـا جـوانانکـه چـون شـد دگـر بـاز ناید جـوانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج