فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

سعید چکشی

تصویر تست
سعید چکشی

برای کشتن خورشید ابر آوردند
شدند دشمن باران و چتر آوردند
یکی برای دل خون یکی برای غمش
برای دفن شقایق دو قبر آوردند