فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

سر سبزترین گل نگاهم عباس/ حجت اله بخشوده

سر سبزترین گل نگاهم عباس/ حجت اله بخشوده

سر سبزترین گل نگاهم عباس
پروانه و شمع صبحگاهم عباس
خورشیدتر از نگاه او چشمی نیست
پر شعله ترین شعاع ماهم عباس