فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

سر آغاز

خــوشــا وقـت شــوریـدگـان غـمـشاگــر زخــم بــیـنـنـد و گــر مــرهـمــشگــدایــانــی از پــادشــاهــی نــفــوربــه امــیــدش انــدر گــدایــی صــبـــ…

خــوشــا وقـت شــوریـدگـان غـمـشاگــر زخــم بــیـنـنـد و گــر مــرهـمــش
گــدایــانــی از پــادشــاهــی نــفــوربــه امــیــدش انــدر گــدایــی صــبـــور
دمــادم شـــراب الــم در کـــشـــنــدوگــر تــلــخ بــیـنــنــد دم در کــشــنــد
بــلــای خــمـارســت در عــیـش مـلســلــحــدار خــارســت بــا شــاه گــل
نه تلخ است صبری که بر یاد اوستکه تلخی شکر باشد از دست دوست
مـلــامـت کــشــانـنـد مـســتــان یـارســبــک تــر بــرد اشـتــر مـســت بــار
اســیـرش نــخــواهـد رهـایـی زبــنـدشــکـارش نـجــویـد خــلـاص از کـمـنـد
ســلـاطــیـن عــزلـت، گـدایـان حــیمــنــازل شــنـاســان گــم کــرده پــی
بـه سـر وقتـشان خـلق کی ره بـرندکـه چـون آب حـیوان بـه ظـلـمت درند؟
چـو بـیـت الـمـقـدس درون پـر قـبـابرهـــا کـــرده دیـــوار بـــیـــرون خـــراب
چـو پــروانـه آتـش بــه خـود در زنـنـدنـه چـون کـرم پـیـلـه بـه خـود بـرتـنـنـد
دلـــــارام در بـــــر، دلــــارام جـــــویلب از تـشنگی خـشک، بـرطرف جـوی
نــگــویــم کــه بـــر آب قــادر نــیــنــدکـه بـر شـاطـی نـیـل مـسـتـسـقـینـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج