فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

سر آغاز

شـبـی زیت فکرت همی سـوخـتـمچــراغ بــلــاغــت مـی افــروخــتــمپــراگـنـده گـویـی حـدیـثــم شـنـیـدجـز احـسـنت گفـتـن طـریقـی ندیدهم از خـبـث نوعـی در…

شـبـی زیت فکرت همی سـوخـتـمچــراغ بــلــاغــت مـی افــروخــتــم
پــراگـنـده گـویـی حـدیـثــم شـنـیـدجـز احـسـنت گفـتـن طـریقـی ندید
هم از خـبـث نوعـی در آن درج کـردکــه نــاچـــار فــریــاد خـــیــزد ز درد
که فکرش بـلیغ است و رایش بـلنددر این شـیوه زهد و طـامـات و پـنـد
نه در خـشـت و کـوپـال و گـرز گرانکه آن شیوه خـتـم است بـر دیگران
نـدانـد کـه مـا را سـر جـنگ نیسـتوگـر نه مجـال سـخـن تـنگ نیسـت
بـیا تـا در این شـیوه چـالـش کـنـیمسـر خـصـم را سـنگ، بـالش کـنیم
***
سـعـادت بـه بـخـشـایش داورسـتنـه در چــنـگ و بــازوی زور آورسـت
چـو دولـت نـبـخـشـد سـپـهر بـلـنـدنـیـایـد بــه مــردانـگــی در کــمــنـد
نه سختی رسید از ضعیفی به مورنه شیران به سرپنجه خوردند و زور
چـو نتـوان بـر افـلـاک دسـت آخـتـنضروری است بـا گردشش ساختـن
گـرت زنـدگـانی نـبـشـتـه سـت دیرنه مارت گزاید نه شـمشـیر و شـیر
وگـر در حـیاتـت نـمـانـده سـت بـهرچـنـانـت کـشـد نـوشـدارو کـه زهـر
نـه رسـتـم چـو پـایـان روزی بـخـوردشــغــاد از نــهــادش بــرآورد گــرد؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج