فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

سر آغاز

بـشـنو این نی چـون شـکایت می کنداز جــدایـیــهــا حــکــایــت مــی کــنــدکــز نـیـســتــان تــا مــرا بــبــریـده انـددر نــفــیــرم مــرد و زن نــال…

بـشـنو این نی چـون شـکایت می کنداز جــدایـیــهــا حــکــایــت مــی کــنــد
کــز نـیـســتــان تــا مــرا بــبــریـده انـددر نــفــیــرم مــرد و زن نــالــیــده انــد
سـینه خـواهم شرحـه شرحـه از فراقتـــا بـــگــویــم شــرح درد اشــتـــیــاق
هر کسـی کو دور ماند از اصـل خـویشبـــاز جـــویــد روزگــار وصــل خــویــش
مـن بــه هـر جـمـعـیـتـی نـالـان شـدمجـفت بـدحـالان و خـوش حـالان شدم
هـرکـســی از ظـن خــود شـد یـار مـناز درون مــن نــجـــســت اســرار مــن
ســر مــن از نــالــه مــن دور نـیـســتلـیک چـشـم و گـوش را آن نور نیسـت
تـن ز جـان و جان ز تـن مستـور نیستلیک کـس را دید جـان دسـتـور نیسـت
آتـشسـت این بـانگ نای و نیسـت بـادهـر کـه ایـن آتـش نـدارد نـیـسـت بــاد
آتــش عـشـقـســت کـانـدر نـی فـتــادجـوشـش عـشـقسـت کاندر می فتـاد
نــی حــریــف هــرکــه از یــاری بــریــدپـــرده هــااش پـــرده هــای مــا دریــد
همـچـو نـی زهری و تـریاقـی کـی دیدهمچو نی دمساز و مشتاقی کی دید
نـی حــدیـث راه پــر خــون مــی کــنـدقـصـه های عـشـق مـجـنون مـی کـند
مـحـرم این هوش جـز بـیهوش نـیسـتمر زبـان را مشتـری جـز گوش نیسـت
در غـــم مـــا روزهـــا بـــیـــگـــاه شـــدروزهــا بـــا ســـوزهــا هــمـــراه شـــد
روزهـا گـر رفــت گـو رو بــاک نـیـســتتـو بـمان ای آنک چـون تـو پـاک نیست
هـر کـه جـز مـاهـی ز آبـش سـیر شـدهـرکـه بـی روزیـسـت روزش دیـر شـد
در نــیـابــد حــال پــخــتــه هـیـچ خــامپــس سـخـن کـوتــاه بــایـد والـسـلـام
بــنــد بــگــســل بــاش آزاد ای پــســرچــنـد بــاشـی بــنـد سـیـم و بــنـد زر
گـــر بـــریـــزی بـــحـــر را در کـــوزه ایچــنـد گـنـجــد قـســمـت یـک روزه ای
کــوزه چــشــم حــریـصــان پــر نــشــدتــا صــدف قـانـع نـشــد پــر در نـشــد
هر که را جـامه ز عـشـقـی چـاک شـداو ز حــرص و عـیـب کـلـی پــاک شــد
شاد باش ای عشق خوش سودای ماای طــبــیـب جــمـلــه عــلــتــهـای مـا
ای دوای نـــخــــوت و نـــامـــوس مــــاای تــو افــلــاطــون و جــالــیـنـوس مـا
جـسـم خـاک از عشـق بـر افلاک شـدکــوه در رقــص آمــد و چـــالــاک شـــد
عــشــق جـــان طــور آمــد عــاشــقــاطـور مـســت و خــر مـوسـی صـاعـقـا
بــا لـب دمـسـاز خــود گـر جــفـتــمـیهمـچـو نـی مـن گـفـتـنـیها گـفـتـمـی
هـر کــه او از هـم زبــانــی شــد جــدابــی زبــان شــد گـرچــه دارد صــد نـوا
چـونک گل رفت و گلسـتـان درگذشـتنشنوی زان پـس ز بـلبـل سـر گذشت
جـمله معشوقسـت و عاشق پـرده ایزنده معشـوقسـت و عـاشـق مرده ای
چــون نــبــاشــد عــشــق را پــروای اواو چــو مـرغــی مـانـد بــی پــر وای او
مـن چـگـونـه هـوش دارم پـیش و پـسچـون نـبــاشـد نـور یـارم پـیـش و پـس
عشق خـواهد کین سـخـن بـیرون بـودآیـــنـــه غـــمـــاز نـــبـــود چـــون بـــود
آیـنــت دانــی چــرا غــمــاز نــیــســتزانـک زنـگـار از رخـش مـمـتـاز نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج