فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

سر آغاز

بـیا ای کـه عـمـرت بـه هـفـتـاد رفـتمگر خـفتـه بـودی که بـر بـاد رفت؟هـمـه بـرگ بـودن هـمـی سـاخـتـیبــه تــدبــیـر رفــتــن نـپــرداخــتــیقــیـامــت…

بـیا ای کـه عـمـرت بـه هـفـتـاد رفـتمگر خـفتـه بـودی که بـر بـاد رفت؟
هـمـه بـرگ بـودن هـمـی سـاخـتـیبــه تــدبــیـر رفــتــن نـپــرداخــتــی
قــیـامــت کــه بــازار مــیـنــو نـهـنــدمـنـازل بــه اعــمــال نـیـکــو دهـنـد
بــضـاعـت بـه چـنـدان کـه آری بــریوگـر مفـلـسـی شـرمـسـاری بـری
کــه بــازار چــنــدان کــه آگــنــده تــرتــهــیـدســت را دل پــراگــنــده تــر
ز پــنـجــه درم پــنـج اگـر کــم شــوددلـت ریـش سـرپــنـجــه غـم شـود
چو پـنجـاه سالت بـرون شد ز دستغنیمت شمر پـنج روزی که هست
اگـر مـرده مـسـکـیـن زبـان داشـتـیبــه فـریـاد و زاری فـغـان داشـتــی
که ای زنده چون هست امکان گفتلب از ذکر چون مرده بر هم مخفت
چـو مـا را بـه غـفـلـت بــشـد روزگـارتـو بـاری دمی چـند فـرصـت شـمار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج