فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

سرآغاز

خـــدایــا تـــا از ایــن فــیــروزه ایــوانفـروزد مـاه و مـهـر و تــیـر و کـیـوانشــه خـــاور جـــهــان آرای بـــاشــدزمـان بـاقـی زمین بـر جـای بـاش…

خـــدایــا تـــا از ایــن فــیــروزه ایــوانفـروزد مـاه و مـهـر و تــیـر و کـیـوان
شــه خـــاور جـــهــان آرای بـــاشــدزمـان بـاقـی زمین بـر جـای بـاشـد
بــر ایـن نــیـلــوفــری کــاخ کــیـانــیکـنـد خـورشـیـد تـابـان قـهـرمـانـی
جــهـانـرا چــار عـنـصـر مـایـه بــاشـدمکانرا از جـهت شـش پـایه بـاشـد
ز جــوهـر تــا عـرض راهـسـت تــاریهـیـولــا تــا کــنــد صــورت نـگــاری
هــمــیـشــه تــا فــراز فــرش غــبــرامـعـلـق بـاشـد این نه سـقـف مینا
جـهان محـکـوم سـلـطـان جـهان بـادفــلــک مـامـور شــاه کــامـران بــاد
نخستین دم که خاطر خامه دربستبر این دیبای ششتر نقش بربست
چــو اسـتــاد طـبــیـعـت داد ســازشنـوشـتــم نـام خـسـرو بــر طـرازش
شــهـنــشــاه جــهـان دارای عــالــمچـــــراغ دودمـــــان نــــســـــل آدم
هــمــایـون گــوهــر دریـای شــاهـیوجـــودش آیــت لـــطـــف الـــهـــی
ضــمـیـرش نـقـطــه پــرگـار مـعــنـیدرونــش مــهــبــط انــوار مــعــنــی
جــم ثــانــی جــمــال دنــیـی و دیـنابـواسـحـاق سـلطـان السـلـاطـین
خــجــســتــه پــادشــاه دادگـســتــرجــهـانـگـیـر آفـتــاب هـفـت کـشـور
غـــلـــام بـــارگـــاهــش تـــاجـــدارانجـنـابـش سـجـده گـاه شـهـریـاران
زخـیلش هر سـوی صـاحـب کـلاهیسـپـاهش هریکی میری و شاهی
بــروز بــزم چــون بــرگـاه جــمـشـیـدبـگـاه رزم چـون تـابـنـده خـورشـیـد
سـریـرش پـایـه بــر گـردون کـشـیـدهقـدم بــر جــای افـریـدون کـشـیـده
ســرافـکـنـده بــرش هـر سـر فـرازیز بــاغـش هـر تـذوری شـاهـبــازی
بـــدو بـــادا فــلــک را ســربــلــنــدیمــبــادا دشــمــنـش را زورمــنــدی
در او قــــبـــــلــــه اقــــبـــــال بـــــاداحــریــمــش کــعــبـــه آمــال بـــادا
گــــرم اقــــبــــال روزی یــــار گــــرددغــنـوده بــخــت مـن بــیـدار گــردد
بــر آن درگـاه خــواهـم داد از ایـن دلمـسـلـمـانـان مـرا فـریـاد از این دل
دلــی دارم دل از جــان بـــرگــرفــتــهامـیـد از کـفـر و ایـمـان بــرگـرفـتــه
دل ریــشــی غــم انــدوزی بـــلــائیبـه دام عـشـق خـوبـان مـبـتـلـائی
دلـی شـوریـده شــکـلـی بــیـقـراریدلـی دیـوانـه ای آشــفــتــه کــاری
دلـــی دارم غـــم دوری کـــشـــیــدهز چــشــم یـار رنـجــوری کـشـیـده
دلــی کــو از خـــدا شــرمــی نــداردز روی خـــــلــــق آزرمــــی نــــدارد
مـشــقـت خــانـه عـشـق آشـیـانـیمــحــلــت دیــده بـــی دودمــانــی
بــخـون آغـشـتـه ای سـودا مـزاجـیکـهن بـیمار عـشـق بـی عـلـاجـی
چو چشم شاهدان پـیوستـه مستیمـغـی کـافـر نـهادی بـت پـرسـتـی
چــو زلـف کـافــران آشــفــتــه کـاریســیـه روئی پــریــشــان روزگــاری
همـیشـه بـر بـلـای عـشـق مـفـتـونســراپــای وجــودش قـطــره خــون
نـبــاشــد در پــی مـالــی و جــاهـینـبـاشـد هـرگـزش روئی بـه راهـی
ز غـم هـردم بـه صـد دسـتـان بـرآیـدز بــهـر خـط و خـالـش جـان بــرآیـد
ز شــیـدائی و خــود رائی نــتــرســدچــو نـادانـان ز رسـوائی نـتــرســد
شـود حـیران هر شـوخـی و شـنگینـبـاشـد هرگـزش نـامـی و نـنـگـی
هـرانـکـو داردش چـون دیـده در تــابنـهـانـش را بــه خــون دل دهـد آب
درون خــویــش دائم ریــش خــواهــدبـلـا چـنـدانکـه بـینـد بـیش خـواهد
هـمـیـشـه سـوگـواری پــیـشـه داردهمـیشـه عـاشـقـی انـدیشـه دارد
ز دور ار ســـرو بـــالــائی بـــبـــیــنــدبـه پـایـش در فـتـد دردش بـچـیـنـد
چــو دسـت نـار پــسـتــانـی بــگـیـردبـه پـیـش نـار بــسـتـانـش بـمـیـرد
ز بــهــر خــوبـــرویــان جــان بـــبـــازدبــه کـفـر زلـفـشـان ایـمـان بــبــازد
تــــو گـــوئی عـــادت پــــروانـــه داردبــه جــان خــویـشـتــن پــروا نـدارد
مـن از افــکــار او پــیـوســتــه افــگـارمـن از تـیـمـار او پـیـوسـتـه بـیـمـار
بـه نـور چـشـم بـینـد هر کـسـی راهدل مسکین ز چشم افتـاده در چاه
مـرا دل کـشـت فـریاد از کـه خـواهماسـیر دل شـدم داد از که خـواهم؟
ز دســت ایـن دل دیـوانـه مــســتــمدرون سـینـه دشـمـن مـیـپـرسـتـم
نـــدیــده دانـــه ای از وصـــف دلـــداربـــه دام دل گــرفــتـــارم گــرفــتــار
بـدینسـان خـسـتـه کسـرا دل مبـاداکـسـی را کـار دل مـشـکـل مـبـادا
ز دسـت دل شـدم بـا غـصـه دمسـازخــدایـا ایـن دلـم را چــاره ای سـاز
مــرا دل در غـــم دلــداری افـــکــنــدبـه دام عشق گل رخـساری افکند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج