فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

سخن در عشق

نخـسـتـین روز کاین چـشـم بـلاکشمـرا از عـشــق او در جــان زد آتــشدل از جــان و جــوانـی بــر گـرفــتــمامــیــد از زنــدگــانــی بــر گــرفــتــمچـنـ…

نخـسـتـین روز کاین چـشـم بـلاکشمـرا از عـشــق او در جــان زد آتــش
دل از جــان و جــوانـی بــر گـرفــتــمامــیــد از زنــدگــانــی بــر گــرفــتــم
چـنـان در عـشـق او دیوانـه گـشـتـمکـه در دیـوانـگـی افـسـانـه گـشـتـم
خـرد مـیگـفـت کـی مـدهوش بـیمـارغــمــش را در مـیـان جــان نـگــه دار
اگــر دل مــیــدهــی بـــاری بـــدو دهبــه هـر خــواری کـه آیـد دل فــرو ده
گهی چون شمع می افروز از عشقچـو پـروانه گـهی میسـوز از عـشـق
مـیـنـدیـش ار جــگــر خــونـاب گــیـردکــه چــشــم از آتــش دل آب گــیـرد
خـراب عـشـق شـو کـابـاد گـشـتـیغـلـام عـشـق شـو کـازاد گـشـتــی
حــدیـث عــشــق انــجــامــی نـداردخــرد جــز عــاشــقـی کـامـی نـدارد
مـنـوش از دهـر جـز پـیمـانـه عـشـقمـیـاور یـاد جــز افــســانـه عــشــق
دلـی کـو بــا بــتــی عـشـقـی نـورزدمـخـوانـش دل کـه او چــیـزی نـیـرزد
نــدانــد هــرکــه او شـــوقــی نــداردکـه دل بـی عـاشـقـی کـامـی ندارد
چــرا جــز عـشـق چـیـزی پــرورد دلاگـر ســوزی نـبــاشـد بــفـســرد دل
مــبـــاد آنــدل کــه او ســوزی نــداردهــوای مــجـــلـــس افـــروزی نــدارد
بــرو در عــشــقـبــازی ســر بــرافـرازبـه کـوی عـشـق نـام و نـنـگ در بـاز
کزین بـهتـر خـرد را پـیشه ای نیستوزین به در جهان اندیشه ای نیست
شنیدم پـند و دل در عشـق بـسـتـمچو مدهوشان ز جـام عشق مستـم
بـه دسـت عـشـق دادم ملـک جـانراصــلـای عــشــق در دادم جــهـان را
وگــر در دام عــشــق انـداخــتــم دلشــدم آمــاج مـحــنـت بــاخــتــم دل
از این پـس کـعـبـه من کـوی او بـسمـرا مــحــراب جــان ابــروی او بــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج