فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

سترون

آه در باغ بی درختی ما این تبر را به جای گل که نشاند ؟ چه تبر ؟ اژدهایی از دوزخ که به هر سو دوید و ریشه دواند بشنو از من که این سترون شوم تا ابد بی بها…

آه در باغ بی درختی ما
این تبر را به جای گل که نشاند ؟
چه تبر ؟ اژدهایی از دوزخ
که به هر سو دوید و ریشه دواند
بشنو از من که این سترون شوم
تا ابد بی بهار خواهد ماند
هیچ گل از برش نخواهد رست
هیچ بلبل بر او نخواهد خواند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج