فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

ستایش سلطان ظهیرالدوله ابراهیم

مــرا ازیـن تــن رنــجــور و دیــده بــی خــوابجـهان چو پـر غرابـست و دل چو پـر ذبـابز بــهــر تــیـرگــی شــب مــرا رفــیـق چــراغز بــهـر روشــنـی د…

مــرا ازیـن تــن رنــجــور و دیــده بــی خــوابجـهان چو پـر غرابـست و دل چو پـر ذبـاب
ز بــهــر تــیـرگــی شــب مــرا رفــیـق چــراغز بــهـر روشــنـی دل مــرا نــدیـم کــتــاب
رخـم چـو روی سـطرلاب زرد و پـوسـت بـر اوز زخـم ناخـن چـون عـنکـبـوت اسـطـرلـاب
دو دیده همچو دو ثقبه گشاده ام شب و روزولـیـک بــی خـبــر از آفـتــاب و از مـهـتـاب
حــســام را کـه زنـد غـم کـنـم ز روی سـپــرسؤال را که کند دل دهم بـه اشک جـواب
چـو چـوب عـنابـم چـین بـرگـرفـتـه روی همهگـرفــتــه اشــکــم در دیـده گـونـه عــنـاب
مـرا ز ســر زدگــی کــز فــلــک شــدم در دلبـه جـز مدیح ملـک فـکـرتـی نماند صـواب
خــدایـگـان جــهـان پــادشــاه هـفـت اقـلـیـمسـر مـلـوک زمـیـن مـالـک قـلـوب و رقـاب
ابــوالـمـظــفــر ســلــطــان عــالـم ابــراهـیـمکـه خــســروان را درگـاه او بــود مـحــراب
چـو سـوی کـعـبـه ملـوک جـهان بـپـیوسـتـندبـه سـوی درگـه عـالـی او مجـی و ذهاب
ظـهـیـر دولـت و مـلـک و نـصـیـر دولـت و دینبـه راستی و سزا بـودش از خلیفه خطاب
مـفــاخــر مـلــکــان زمــانـه از لــقــب اســتبـدوسـت بــاز هـمـیـشـه مـفـاخـر الـقـاب
روا بـــود کــه فــزایــد جـــهــان بـــدو رامــشسـزا بـود کـه نـمـایـد فـلـک بــدو اعـجـاب
خــدایـگــانـا از مــدح و خــدمــت تــو هـمــیهمه سـعـادت مـحـض آمـده جـلـالـت ناب
ز رأی تــســت فــروغ و مــضــای آتــش و آبز طـبـع تـسـت صـفـا و ثـبــات بـاد و تـراب
حـقـیـر بــاشـد بــا هـمـت تـو چـرخ و جـهـانبـخیل بـاشد بـاد و کف تـو بـحـر و سحـاب
بـه بــزمـگـاه تـو شـاهـان و خـسـروان خـدامبــه رزمـگـاه تـو خـانـان و ایـلـکـان حـجـاب
نــهــیــب خــنــجــر بـــران تــو عــدوی تــو رابـبست بر دل و بردیده راه شادی و خواب
ز مهر و کین تـو چرخ و فلک دو گوهر ساختکه هر دو مایه عمران شدند و اصل خراب
بــجــســت ذره زیـن و چــکــیــد قــطــره زانشـد ایـن فـروزان آتــش شـد آن گـوارا آب
کـمـیـتــت انـدر تــک گـنـبــدیـســت انـدر دورحسامت اندر زخم آتـشی است اندر تـاب
چــه مــرکــبــان را بــر هـم زنـد طــراد نـبــردچـه سرکشان را درهم کند طعان و ضراب
زمـیـن و کـوه بــپــوشـد ز خـون تـازه لـبــاسسـپـهـر و مـهر بـبـنـدد ز گـرد تـیره نـقـاب
دل مـــبـــارز گـــیــرد ز تـــیــر و نـــیــزه غـــذاسـر مـخـالـف یـابـد ز تـیغ و گـرز و شـراب
بــه مـیـغ ظــلــمـت رزمـت ز قــبــضــه وز زرهجـهـد ز خـنـجـر بــرق ورود ز تـیـر شـهـاب
تـــو را کــه یــارد دیــدن بـــه گــاه رزم دلــیــرکـه نـیـزه داری در چـنـگ و تـیـر در پـرتـاب
نــیــافــت یـارد از هــیـبــت تــو خــاک درنــگنـکـرد یـارد بــا حـمـلـه تــو چــرخ شـتــاب
ز زخــم خــنـجــر و از گـرد مـوکـب تــو شــودزمین چو چـشم همای و هوا چو پـر غراب
از آن فـــروزی آتـــش هــمــی بـــه رزم انــدرکـه کـرد خـواهی دلـها بـه تـیغ تـیز کـبـاب
ز نـوک رمـح تـو کـنـدی گـرفـت چـنـگ هـژبـرز سـم رخـش تـو کـنـدی نمـود پـر عـقـاب
همیشـه تـا فـلک اندر سـه وقـت هر سـالیشـود بـه گـشـت رحـا و حـمـایل و دولـاب
چــو چـــرخ گــردان بـــر تـــارک اعــادی گــردچـو مـهـر تـابـان بـر طـلـعـت مـوالـی تـاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج