فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

سؤال در موضوع فکرت

کــدامـیـن فــکـر مـا را شــرط راه اســتچـرا گه طـاعـت و گـاهی گناه اسـت|جوابدر آلــا فــکــر کــردن شـــرط راه اســـتولی در ذات حـق محـض گـناه اسـتبـ…

کــدامـیـن فــکـر مـا را شــرط راه اســتچـرا گه طـاعـت و گـاهی گناه اسـت
|جواب
در آلــا فــکــر کــردن شـــرط راه اســـتولی در ذات حـق محـض گـناه اسـت
بـــود در ذات حـــق انــدیــشــه بـــاطــلمـحـال مـحـض دان تـحـصـیل حـاصـل
چـو آیـات اسـت روشـن گـشـتــه از ذاتنــــگــــردد ذات او روشــــن ز آیــــات
هــمــه عــالــم بــه نــور اوســت پــیــداکـــجـــا او گــردد از عـــالــم هــویــدا
نــگـــنــجـــد نــور ذات انــدر مـــظـــاهــرکـه سـبـحـات جـلالش هسـت قـاهر
رهـا کـن عـقـل را بــا حـق هـمـی بـاشکـه تـاب خـور نـدارد چـشـم خـفـاش
در آن مـوضـع کـه نـور حـق دلـیـل اسـتچـه جـای گـفـتـگوی جـبـرئیل اسـت
فـــرشـــتـــه گــرچـــه دارد قــرب درگــاهنـگـنـجـد در مـقـام «لـی مـع الـلـه »
چـــو نـــور او مـــلـــک را پـــر بـــســـوزدخــرد را جــمـلـه پــا و ســر بــسـوزد
بـــــــود نـــــــور خـــــــرد در ذات انــــــوربـه سان چـشم سر در چـشمه خور
چــو مــبــصــر بــا بــصــر نــزدیـک گــرددبــــصـــر ز ادراک آن تـــاریـــک گـــردد
ســیـاهـی گــر بــدانـی نـور ذات اســتبــه تـاریـکـی درون آب حـیـات اسـت
ســیـه جــز قـابــض نـور بــصـر نـیـســتنـظـر بـگـذار کـین جـای نظـر نیسـت
چــه نـســبــت خــاک را بــا عـالـم پــاککـه ادراک اسـت عـجـز از درک ادراک
ســیـه رویـی ز مــمــکــن در دو عــالــمجــدا هـرگــز نــشــد والــلــه اعــلــم
ســواد الــوجــه فــی الــداریـن درویــشسـواد اعـظـم آمـد بــی کـم و بـیـش
چه می گویم که هست این نکته باریکشـــب روشــن مــیــان روز تـــاریــک
در این مـشـهد کـه انـوار تـجـلـی اسـتسخن دارم ولی نا گفتن اولی است

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج