فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

سؤال در ماهیت فکرت

نخـسـت از فـکـر خـویشـم در تـحـیرچه چیز است آن که خوانندش تفکرچــه بــود آغـاز فـکـرت را نـشــانـیسـرانـجــام تــفـکـر را چــه خــوانـی|جوابمـرا گـفــ…

نخـسـت از فـکـر خـویشـم در تـحـیرچه چیز است آن که خوانندش تفکر
چــه بــود آغـاز فـکـرت را نـشــانـیسـرانـجــام تــفـکـر را چــه خــوانـی
|جواب
مـرا گـفــتــی بــگـو چــبــود تــفـکـرکـز ایـن مـعـنـی بــمـانـدم در تـحـیـر
تـفـکـر رفـتـن از بــاطـل سـوی حـقبــه جـزو انـدر بــدیـدن کـل مـطـلـق
حـکـیمان کـاندر این کـردند تـصـنیفچـنـین گـفـتـنـد در هـنـگـام تـعـریـف
که چـون حـاصـل شـود در دل تـصورنـخـسـتــیـن نـام وی بــاشـد تــذکـر
وز او چـون بـگـذری هـنـگـام فـکـرتبـــود نــام وی انــدر عــرف عــبـــرت
تـــصـــور کــان بـــود بـــهــر تـــدبـــربــه نـزد اهـل عــقــل آمــد تــفــکــر
ز تــرتــیـب تــصــورهــای مــعــلــومشـود تـصـدیـق نـامـفـهـوم مـفـهـوم
مـقـدم چــون پــدر تــالـی چـو مـادرنـتــیـجـه هـسـت فـرزنـد، ای بــرادر
ولـی تـرتـیب مـذکـور از چـه و چـونبــود مـحــتــاج اســتــعــمـال قـانـون
دگـربــاره در آن گـر نـیـسـت تــایـیـدهر آیینـه کـه بـاشـد مـحـض تـقـلـید
ره دور و دراز اســـت آن رهـــا کـــنچـو موسـی یک زمان تـرک عصا کن
درآ در وادی ایــــمـــــن زمـــــانــــیشـنو «انی انـا الـلـه » بـی گـمـانی
محقق را که وحدت در شهود استنخـسـتـین نظره بـر نور وجـود است
دلـی کـز مـعـرفـت نـور و صــفـا دیـدز هـر چـیـزی کـه دیـد اول خـدا دیـد
بــود فــکــر نـکـو را شــرط تــجــریـدپـس آنـگـه لـمـعـه ای از بـرق تـاییـد
هـر آنـکــس را کــه ایـزد راه نـنـمـودز اسـتـعـمـال مـنطـق هیچ نگـشـود
حـکیم فلسفی چـون هست حیراننـمـی بــیـنـد ز اشــیـا غـیـر امـکـان
از امـکـان مـی کـنـد اثــبــات واجـباز ایـن حـیـران شـد انـدر ذات واجـب
گـهـی از دور دارد ســیـر مـعــکـوسگهی اندر تـسلسل گشته محبـوس
چـو عـقلش کرد در هسـتـی تـوغلفـرو پـیـچـیـد پــایـش در تـسـلـسـل
ظـهور جـمـلـه اشـیا بـه ضـد اسـتولـی حـق را نه مانند و نه ند اسـت
چـو نـبـود ذات حـق را ضـد و هـمـتـانــدانــم تـــا چـــگـــونــه دانــی او را
نــدارد مــمــکــن از واجــب نـمــونـهچــگــونــه دانـیـش آخــر چــگــونـه؟
زهـی نـادان کـه او خـورشـید تـابـانبــه نـور شــمـع جــویـد در بــیـابــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج